Gebiedsontwikkeling Gebrandytoren

Op de percelen rond de Gerbrandytoren heeft de gemeente IJsselstein samen met de eigenaar en een projectontwikkelaar de mogelijkheden verkend voor nieuwbouw van woningen. Dit betreft een verkenning voor (tijdelijke) woningbouw voor de huisvesting van vooral starters, maar ook andere doelgroepen zoals arbeids-)migranten en statushouders. Aansluitend aan mogelijke woningbouw is dit gebied ook gekenmerkt als zoeklocatie voor een zonneveld en wordt de mogelijkheid onderzocht voor de realisatie van een parkeerplaats voor vrachtwagens. Voor de gemeente organiseer ik het proces rond het maken van de afspraken, het sluiten van overeenkomsten en begeleiden van de ruimtelijke procedures.

De informatiebijeenkomsten en de wisselwerking met de omgeving waren indringend. Er bestonden grote bedenkingen voor het programma, de kwaliteit en de inbreuk op het woongenot. Het was uiteindelijk het advies vanuit de veiligheidsregio om vanwege veiligheid rondom de zendmast geen kwetsbare functies zoals woningbouw in te passen dat de doorslag gaf. Er was geen draagvlak te verwachten voor het voor de functie wonen benodigde wijziging van het bestemmingsplan.

Tijdsperiode: 2021 – 2022